Aukčný poriadok

 1. Dražiteľ


Dražiteľom môže byť fyzická osoba staršia než 18 rokov. Dražiteľom nesmie byť vlastník veci ani osoba, ktorá by pre neho dražila, osoba pod vplyvom alkoholu, omamných látok, osoba, ktorá by hrubo porušovala pri dražbe pravidlá slušného správania, alebo osoba, ktorej bola rozhodnutím súdu obmedzená či odňatá spôsobilosť k právnym úkonom. Rovnako nesmie dražiť osoba konajúca dražbu.


2. Aukcia

Aukcia je verejná. Prehliadku vecí zaradených do aukcie umožní usporiadateľ formou webovej stránky, a výstavy diel usporiadanej pred aukciou (ak je výstava zorganizovaná). Po dobu výstavy a aukcie je zakázané súkromne predávať, vystavovať či vymieňať akékoľvek veci medzi návštevníkmi a bez súhlasu Aukčného domu akýmkoľvek spôsobom filmovať alebo fotografovať vystavené a dražené veci. Po dobu výstavy a aukcie sú všetci návštevníci povinní podriadiť sa všetkým opatreniam podniknutým na ochranu vystavených a dražených vecí.

3. Priebeh aukcie

Aukcia prebieha, ak dražitelia urobia vyššiu ponuku a to tak že dražitel po prihlásení sa na stránku zadám výšku ponuky. Pri viacerých takýchto navýšeniach počíta stránka navýšenia narastajúcim spôsobom. Výšku najbližšej vyššej ponuky si vyhradzuje určiť organizátor podľa charakteru draženej veci. Aukčný dom si vyhradzuje právo dodatočnej zmeny minimálnej výšky navýšenia ceny.
Do 200,- eur o 10 eur                                              do 5 000,- eur o 200 eur                   od 150 000,- eur o 5 000,- eur        
Do 500,- eur o 20 eur                                              do 10 000,- eur o 500 eur              
Do 1 500,- eur o 50 eur                                           do 35 000,- eur o 1000 eur
Do 3 000,- eur o 100 eur                                        do 150 000,- eur o 2 000,- eur

4. Vydražiteľ

Vydražiteľom sa stáva ten, komu je priklepnuté posledné navýšenie a akékoľvek spory v tomto ohľade závisia výlučne od rozhodnutia usporiadatela aukcie. Vlastnícke právo na vydanie vydraženej veci vzniká vydražiteľovi až po vyplatení celkovej finančnej čiastky za dielo. Celkovou finančnou čiastkou sa rozumie súčet ceny vydraženého predmetu a aukčnej provízie .

5. Spôsob platby

Aukcia sa koná bez prestávok a nepriklepnuté položky môže obstarávateľ zaradiť do dražby kedy-koľvek opäť, najneskôr však pred licitáciou poslednej riadnej položky. Vydražiteľ, ktorý dražil osobne musí kúpnu cenu zaplatiť v priebehu aukcie, alebo po priklepnutí poslednej draženej veci osobne v hotovosti. Nezaplatená vec sa považuje za nevydraženú .Pred konaním dražby po dohode s organizátorom dražby, môže byť dražiteľovi poskytnutý kredit, ktorý je podmienený zaplatením zálohy 20% z celkovej finančnej čiastky za dielo. Aukčný dom je oprávnený odstúpiť od zmluvy pokiaľ sa vydražiteľ oneskoril s uhradením celkovém finančnej čiastky za dielo vrátane aukčnej provízie, viac než 10 kalendárnych dní. V tomto prípade 20 % záloha za dielo prepadá v prospech aukčného domu, ako protihodnota nákladov na draženie diela a ušlého zisku.

Vydražiteľ je povinný do 10 kalendárnych dní od ukončenia dražby predmet v plnom rozsahu vrátane aukčnej provízie uhradiť, ak tak neurobí, aukčná provízia sa automaticky zdvíha na 25 %.

V prípade ak vydražiteľ dielo neuhradí do 20 kalendárnych dní od ukončenia dražby bude z klubu dražiteľov aukčnej siene trvale vyradený a bude po ňom aukčná sieň vymáhať celkovú vzniknutú škodu a ušlý zisk s možnosťou jednostranného zápočtu zo strany prevádzkovateľa dražby. Takto vyradený dražiteľ sa nesmie pokúšať o novú registráciu, ani nesmie požiadať inú osobu, aby sa za neho registrovala a dražila. Toto jednanie by mohlo byť považované za jednanie podvodné so všetkými právnymi dôsledkami s tým spojenými. Neprevzaté a riadne neuhradené predmety z dražby v danom 20 dňovom termíne môže organizátor dražby opätovne zaradiť do aukcie alebo ich odpredať iným dražiteľom či záujemcom, a teda považovať pôvodnú dražbu za absolútne zmarenú. Vzniknutá škoda a straty na zisku v takomto prípade bude aukčnou sieňou vyčíslená a bude po dražiteľovi požadovaná k úhrade, vrátane všetkých trov, súdnych výdajov, ako aj nákladov právneho zastúpenia atď. Ďalej bude aukčná sieň v prípade zmarenia dražby položky vyžadovať od dražiteľa, ako svoj nespochybniteľný nárok za poškodenie „dobrého obchodného mena“ a za ďalšie problémy a komplikácie s tým spojené, zmluvnú pokutu vo výške 20% /slovom dvadsať percent/ z celkovej čiastky za vydražené a neprevzaté, prípadne neuhradené predmety zo strany dražiteľa. S týmito podmienkami každý dražiteľ výslovne súhlasí a zaväzuje sa ich po zvážení plne dodržovať a akceptovať a vyčíslenú škodu a zmluvnú pokutu bez ďalšieho uhradiť. Je vždy na dražiteľovi a na jeho slobodnom a dôkladnom uvážení a rozhodnutí, či bude tú ktorú položku dražiť, a či bude disponovať dostatkom finančných prostriedkov na jej úhradu v neprekročiteľnej lehote 20 dní. Účasť na dražbe je slobodným rozhodnutím každého dražiteľa, ak sa však už k dražbe rozhodne, musí niesť všetky právne dôsledky s tým spojené a musí k celej záležitosti pristupovať s maximálnou možnou mierou zodpovednosti a vážnosti.

 1. Dražobná cena

  Dosiahnutá dražobná cena [ posledné priklepnuté navýšenie] je cenou kúpnou, o jej zaplatení vydá aukčný dom vydražiteľovi písomné potvrdenie [ pokladničný doklad]. Vydražiteľom sa stáva osoba, ktorá urobila najvyššiu dražobnú ponuku a to buď osoba prítomná na aukcii, alebo na základe telefonického pripojenia, alebo na základe písomnej plnej moci. Pri platení kúpnej ceny účtuje obstarávateľ na ťarchu vydražiteľa zvláštnu aukčnú províziu 19% z dražobnej ceny. Potvrdenie o zaplatení tejto provízie je súčasťou pokladničného dokladu o zaplatení kúpnej ceny. Po zaplatení kúpnej ceny a aukčnej provízie bude vydražené dielo vydražiteľovi vydané. Vydraženú a vyplatenú vec možno na želanie dražiteľa ponechať po dobu 14 dní od zaplatenia kúpnej ceny zdarma na mieste určenom aukčným domom. Nevydraženú vec možno ponechať v poaukčnom predaji v Aukčnom dome po dobu 30 dní. Aukčný dom vydáva na požiadanie zvláštne písomné potvrdenie o nadobudnutí diela v aukcii, ktoré obsahuje číslo diela, pod ktorým bolo dražené, dražobné číslo, ktoré dielo dražilo, stručný popis diela, počet kusov, ak ide o súbor, u vecí z drahých kovov rýdzosť a hmotnosť v gramoch, pri briliantoch v karátoch, kúpnu cenu, dátum konania aukcie, pečiatku a podpis oprávneného pracovníka. Námietky proti priklepnutiu musí dražiteľ uplatniť ihneď v sále viditeľným alebo počuteľným spôsobom. Na námietky uplatňované pri platení sa neprihliada. Reklamácie na tovar vydražený v aukčnej sieni sa neprijímajú, popis exponátov deklaruje len ich vonkajšie, zmyslovo vnímateľné vlastnosti, nie ich pôvod. Rozhodovanie vo všetkých sporoch týkajúcich sa priebehu a spôsobu dražby explicitne neriešených v tomto dražobnom poriadku je v plnej moci Aukčného domu, resp. vedúceho dražby.

  7. Účasť na aukcii na základe plnej moci

  Dražiteľ môže dražiť ktorúkoľvek vec zaradenú do aukcie aj bez svojej osobnej prítomnosti na aukcii, po splnení týchto podmienok:
  – vyhotoví plnú moc na obstarávateľa k zastupovaniu na aukcii s dátumom, adresou
  bydliska a podpisom ,
  – určí diela, ktoré má obstarávateľ za neho dražiť,
  – určí limit, po ktorý má obstarávateľ prihadzovať, a to pre každú vec zvlášť.

  Plnú moc na zastupovanie na aukcii možno uzavrieť najneskôr do 24 hodín pred jej konaním. Obstarávateľ obdrží prijaté plné moci v tajnosti. Nie je prípustné podmieňovať zastupovanie v aukcii jedného predmetu úspechom či neúspechom pri aukcii predmetu iného, ani predmety určovať alternatívne. Pri výkone plnej moci postupuje obstarávateľ tak, aby to bolo pre zastupované osoby čo najvýhodnejšie, t. j. urobí za neho vždy len jedno navýšenie k najvyššej ponuke dražiteľov prítomných na aukcii osobne. Ak dosiahne najvyššia ponuka dražiteľov na aukcii osobne prítomných výšku limitu určeného plnou mocou, má prednosť ponuka písomného limitu, pretože ju Aukčný dom obdržal skôr. Dražiteľ prítomný na aukcii môže dielo získať len v prípade, že urobí ponuku o jeden príklep vyššiu, ako je ponuka písomného limitu. Ak sa stretnú dvaja zastúpení a najvyššia ponuka nedosiahne limit žiadneho z nich, bude vec priklepnutá zastupovanému, ktorý určí vyšší limit, za cenu o jedno navýšenie vyššiu, než bol nižší limit. Ak sa stretnú dvaja zastupovaní so zhodným limitom, bude vec priklepnutá za cenu o jedno navýšenie vyššiu než bola najvyššia ponuka na aukcii tomu z nich, koho plnú moc obstarávateľ obdržal skôr. Pokiaľ obe plné moci prišli v rovnaký deň , postupuje sa podľa abecedného poriadku. 


  8. Účasť na aukcii na základe telefonického pripojenia

  Na základe písomnej dohody s organizátorom dražby sa môže dražiteľ zúčastniť na aukcii telefonickým pripojením do aukčnej siene. V obojstranne podpísanej dohode sú uvedené základné osobné údaje dražiteľa , dražené dielo a telefónne číslo dražiteľa. Dohodu o telefonickej dražbe je možno uzavrieť najneskôr do 24 hodín pred konaním dražby. Účasť na dražbe na základe telefonického pripojenia je limitovaná kapacitou vytvorených telefonických liniek. Dražba po telefóne je možná iba u položiek s vyvolávacou cenou nad 100 €. Predmet aukcie s vyvolávacou cenou nižšou ako 100 € nie je možné dražiť telefonicky, ale iba na základe písomného limitu, alebo účastníkom dražby prítomným v sále.
  Pokiaľ dražiteľovi čokoľvek znemožní dražiť cez telefón a neberie telefón, Aukčná sieň, ako mimoriadnu službu dražiteľovi bude dražiť jeho menom do prvého navýšenia nad vyvolávaciu cenu diela, na jeho účet a pokiaľ sa predmet vydraží, stáva sa vydražiteľom- nadobúdateľom diela.
 2. Poaukčný predaj diel

Provízia galérie v poaukčnom predaji je 33% z vyvolávacej ceny diela.

 1. Preberanie vydražených diel

Vydražiteľ si po uhradení dražobnej ceny v plnom rozsahu a aukčnej provízie prevezme vydražené dielo v priestoroch Art Books Coffee, Baštová 6/B, Bratislava 81103 osobne. V prípade, ak prevzatie vydraženého diela osobne nebude možné, po dohode Aukčný dom zabezpečí prepravu vydraženého diela prostredníctvom dopravcu.

Vydražené diela pri preprave prostredníctvom dopravcu budú zaslané bez rámu a sklenenej výplne, aby nedošlo k poškodeniu vydraženého diela počas prepravy, ak nie je dohodnuté inak.

Všetky náklady spojené s prepravou vydraženého diela znáša vydražiteľ.

Aukčný dom nezodpovedá za prípadné škody vzniknuté na vydraženom diele od okamihu prevzatia vydraženého diela na prepravu dopravcom. V prípade poškodenia vydraženého diela dopravcom je potrebné aby si vydražiteľ uplatnil zodpovednosť za škodu priamo voči dopravcovi, ktorý doručil vydražené dielo vydražiteľovi, a to v okamihu prevzatia vydraženého diela.

 1. Osobitné ustanovenia

Majitelia nevydražených diel sú POVINNÍ kontaktovať aukčnú spoločnosť najneskôr 3 mesiace po konaní aukcie a dohodnúť si s aukčnou spoločnosťou ďalší postup, resp. prevzatie svojich diel.

V prípade, že sa majiteľ neskontaktuje s aukčnou spoločnosťou, bude mu po uplynutí 6 mesiacov účtované skladné za každé dielo vo výške 10,- eur na mesiac.

 1. Záverečné ustanovenia

  Dražené veci sú väčšinou staré. Všetky veci sa dražia bez ohľadu na vady a nedostatky či chybný popis. Zobrazenia na webstránke slúžia len na identifikáciu veci. Dražiteľ by sa mal pred dražbou osobne zoznámiť so stavom každej veci a je výhradne na jeho uvážení, či vec zodpovedá uvedenému popisu. S výnimkou záväzkov, ktoré na seba podľa týchto podmienok preberá, nenesie žiadny predávajúci, ani Aukčný dom a jeho zamestnanci alebo obstarávatelia zodpovednosť za chybný popis alebo pravosť či autentickosť žiadnej draženej veci a neposkytujú žiadnemu z vydražiteľov na ktorúkoľvek vydraženú vec žiadnu záruku.

  Akékoľvek výslovné či mlčky predpokladané záruky sú týmto vylúčené.
  Pokiaľ do 30 dní po konaní aukcie vydražiteľ predloží Aukčnému domu písomné prehlásenie spolu s uvedením dražobného čísla veci a dátumu aukcie a relevantný súdno-znalecký posudok o tom, že vydražená vec je falzifikát a súčasne vráti dielo v stave, v akom sa nachádzalo v dobe aukcie, a potvrdí sa , že táto vec je skutočne vadná alebo falošná, Aukčný dom odstúpi od dražobného predaja tejto veci a vráti všetky finančné čiastky za túto vec vyplatené, avšak iba vtedy, ak sa nejedná o vec, ktorej predaj sa nedá zrušiť a už sa nedá vrátiť či požadovať vrátenie peňazí t. j. v prípade, ak :

  – vec je uvedená v katalógu ako dielo, ktoré sa nedá vrátiť
  – dielo je súčasťou súboru,
  – predmetná vada je v danom katalógu uvedená

  Vec môže reklamovať len a výlučne vydražiteľ a to maximálne do výšky čiastky za túto vec zaplatenej. Všetky údaje a prehlásenia v aukčnom katalógu, týkajúce sa autorstva, prisudzovaných vlastností, pravosti, pôvodu, dátumu, veku, proveniencie, stavu, najnižšej vyvolávacej ceny a odhadovanej konečnej ceny vyjadrujú iba názor Aukčného domu. Aukčný dom si na utvorenie tohto názoru vyhradzuje právo konzultovať akýmikoľvek odborníkmi či úradnými miestami a riadiť sa ich vyjadrením. V podobných záležitostiach sa každá zainteresovaná osoba musí riadiť vlastným názorom a ani organizátor aukcie, ani jeho zamestnanci či obstarávatelia nemôžu niesť zodpovednosť za správnosť takéhoto názoru.

  Tento aukčný poriadok je vypracovaný v súlade so slovenským právom a príslušnými právnymi predpismi slovenského právneho poriadku. Všetky transakcie upravené či vzniknuté z tohto aukčného poriadku, ako aj všetky súvisiace skutočnosti sa riadia slovenským právom.

  Tento dražobný poriadok nadobúda účinnosť dňom 16.11.2023