Extempore 60: improvizovaná prednáška o ilustrácií 60. rokov

Extempore 60: improvizovaná prednáška o ilustrácií 60. rokov

Termín: 14. jún o 18:00

Ján Kralovič a Fronton uvádzajú prednášku: Extempore 60 – improvizovaná prednáška o experimentálnych formách ilustrátorskej tvorby 60. rokov

Šesťdesiate roky priniesli do výtvarnej kultúry záujem o prepájanie rôznych vizuálnych jazykov. Znovu sa obnovil záujem o koláž, frotáž, prvky fotomontáže , prepojenia obrazu s textom či prelínanie typografických prvkov s ručnou kresbou. Vlna záujmu o tieto postupy sa odzrkadlila aj v ilustrácií, špeciálne aj v ilustrácii detských kníh či časopisov. Prepojenie ilustrátorskej práce s grafickou úpravou a uvažovanie nad výtvarným sprievodom knihy ako samostatnou výtvarnou disciplínou je dôležitým medzníkom posúvajúcim knihu do polohy samostatného výtvarného objektu. V slovenskom prostredí sa objavilo viacero významných osobností (I. Kostka, M. Cipár, M. Studený, I. a V. Popovičovci, J. Mráz ai.) ktorých úpravy a ilustrácie kníh a časopisov priniesli ilustrácií otvorenie sa novým možnostiam výtvarného výrazu. Prednáška bude mať formu subjektívneho a selektívneho výberu kníh a knižných ilustrácií zo slovenského prostredia z obdobia 60. rokov. Zameria sa na ukážky prác vybraných autoriek/autorov a hľadanie ich výtvarných vplyvov a analógií s iným, hlavne českým, prostredím.

Ján Kralovič vyštudoval Dejiny umenia a kultúry na Filozofickej fakulte Trnavskej univerzity v Trnave. V rokoch 2012 – 2016 pôsobil ako vedecko-výskumný pracovník na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave. V súčasnosti pôsobí na Katedre dejín a teórie umenia VŠVU, kde prednáša dejiny slovenského umenia 20. storočia, dejiny nových médií a vedie semináre zamerané na teóriu a interpretáciu umeleckého diela. Pravidelne publikuje v odborných časopisoch recenzné príspevky, odborné texty a vedecké štúdie o neo-avantgardom a súčasnom umení. V roku 2014 mu vyšla publikácia: Teritórium ulica (Umenie akcie v mestskom priestore v rokoch 1965 – 1989 na Slovensku) a v roku 2017 monografia zameraná na bytové výstavy a aktivity v období normalizácie pod názvom Majstrovstvo bez víťaza. Zbiera výtvarne zaujímavé knihy, v zameraní na 60. roky.

Prednáška prebehne v priestore ART BOOKS COFFEE ako sprievodný program k výstave knižných ilustrácií Anne-Margot Ramstein – Fauna a flóra.

Podujatie z verejných zdrojov podporili Fond na podporu umenia a Bratislavský samosprávny kraj.

Vstup voľný.