A smooth sea does not make a skilled sailor (Teleport Gallery Retrospective)

A smooth sea does not make a skilled sailor (Teleport Gallery Retrospective)

Opening/Vernisáž: 29. 6. 2018 o 19:00
Trvanie/Until: 31. 8. 2018

SLOVENSKÁ VERZIA NIŽŠIE:

The last from the one year exhibition program of the ABC gallery which should be interwoven with the notion and the creation of a collaboration in the art field and which was prepared by a curator Barbora Komarová, will present a curatorial collective – Teleport Gallery. The cooperation of young art theoreticians or curators within one collective is not really spread in Slovakia. That was the reason why (based also on a geographic and some historical proximity) the curators from Budapest were invited to create a project in ABC gallery.

***

Teleport Gallery is a Hungarian mobile exhibition space, realizing its projects in different venues, meaning that it doesn’t have a permanent, geographical location. As a curatorial collective, we mainly collaborate with young, emerging artists on projects that primarily reflect on current social and political problems.

Three years after the first project of Teleport, the format, the members and the areas of interest have changed a lot. The invitation of ABC gallery gave us the opportunity to reflect on our previous projects, our current position and the notion of collaboration, and also to decide how we could move forward. This is the reason why we decided that instead of creating a completely new project, we would give a short summary of what we’ve been doing so far by showing a couple of iconic objects and documentation of each project. This way we would present to the Slovak art scene the different approaches, formats and collaborations in which we have worked in the past years. From a cultural center through a summer festival to a classical white cube gallery, we will show fragments and some details of each project of Teleport, including our unsuccessful ones. Besides evoking of our past projects, we also invited Kötöde, a Hungarian artist group to create a new work which reflects on the anomalies of Hungarian University of Fine Arts; a topic which fits in the framework of this year’s theme: the situation of Hungarian artistic instiutional system.

The foundation of Teleport Gallery came in such a political and institutional environment, where the opportunities to realize independent and progressive art projects became more and more difficult. As the situation has not improved in a better direction ever since, we decided that our projects this year would discover some absurd ideas this political climate induced. With irony and some black humor, we intend to show how something that at a first glance might seem ridiculous, can actually be a completely valid response – like organizing a retrospective to a semi-institution that has only been existing for three years.

About Teleport Gallery:
At the foundation of Teleport Gallery, besides thematizing contemporary questions, it was also our intention to discover how today’s society and art scene relate to the socialist past, and how this remembrance appear in the memory culture of contemporary art. In this early period, we planned to realize our projects in community centers, with this gesture evoking the “neo-avantgarde” exhibition practice of the ’60s-70s era in Hungary. Lately, we’ve been putting a bigger emphasis on experimenting with different formats: we presented media (such as video) – generally exhibited in white cube spaces – in the public sphere, or by using the framework of popular online platforms, we intend to challenge the well-known genres like art criticism or interview.

Current members of the Teleport Gallery: Tamás Don, Flóra Gadó, Ferenc Margl, Vanda Sárai

https://teleportgaleriaenglish.wordpress.com/
https://www.facebook.com/teleportgaleria/

Supported using public funding by Slovak Arts Council, Bratislava Self-Governing Region. We are grateful for help and cooperation to Hungarian Institute in Bratislava.

SK VERZIA:

Posledná z výstav v rámci ročného programu pripraveného kurátorkou Barborou Komarovou pre galériu ABC, ktorý sa mal niesť v znamení nadväzovania a prezentovania spolupráce v umení, predstaví aktivity kurátorského kolektívu Teleport Gallery v nimi iniciovanej retrospektíve. Vzhľadom na to, že kolaborácie mladých teoretikov umenia fungujúcich v jednom kolektíve nie sú na Slovensku veľmi rozšírené, boli (aj na základe geografickej a určitej historickej príbuznosti) do ABC pozvaní kurátori pôsobiaci v Budapešti.

***

Teleport Gallery je mobilný výstavný priestor pochádzajúci z Maďarska, ktorý svoje projekty realizuje na rozličných miestach, a teda nemá svoje stále geografické umiestnenie. Tento kurátorský kolektív väčšinou spolupracuje s mladými, vychádzajúcimi umelcami na výstavných konceptoch, ktoré primárne reflektujú súčasné sociálne či politické problémy.

Počas troch rokov existencie sa jeho formát, členovia a taktiež sféry záujmu podstatne zmenili. Pozvanie od galérie ABC im dalo príležitosť uvažovať o ich predošlých projektoch, ich súčasnej pozícii, o idei spolupráce, rovnako ako aj o ich ďalšom smerovaní. Z tohto dôvodu sa rozhodli, že namiesto vytvorenia celkom novej koncepcie predstavia krátku sumarizáciu toho, čo doteraz urobili, a to prostredníctvom niekoľkých ikonických projektov a ich dokumentácie. Slovenské publikum teda po prvýkrát uvidí rôznorodé prístupy, formáty a kolaborácie, na ktorých pracovali posledné roky. Na výstave budú prezentované fragmenty a detaily projektov usporiadaných nielen v kultúrnom centre, na letnom festivale alebo v klasickej galérii typu biela kocka, ale dokonca aj tých neúspešných. Teleport Gallery do výstavy prizvali aj maďarskú umeleckú skupinu Kötöde, aby vytvorili nové dielo reflektujúce anomálie maďarskej univerzity výtvarných umení, čo je téma, ktorá nadväzuje na ich tohtoročný pracovný rámec zameraný na situáciu maďarského umeleckého inštitucionálneho systému.

Teleport Gallery bola založená v politickom a inštitucionálnom prostredí, v ktorom sa realizovanie nezávislých a progresívnych umeleckých projektov stávalo čím ďalej tým zložitejším. Keďže sa situácia odvtedy nezlepšila, členovia kolektívu sa rozhodli, že sa tento rok budú zaoberať objavovaním absurdných ideí, ktoré táto politická klíma vyvolala. S iróniou a určitou dávkou čierneho humoru majú v pláne na výstave v galérii ABC ukázať, ako niečo, čo sa na prvý pohľad zdá smiešne, môže byť úplne legitímnou odpoveďou – ako napríklad zorganizovanie retrospektívy svojej polo-inštitúcie, ktorá existuje ešte len tri roky.

O Teleport Gallery:
Okrem tematizovania súčasných otázok bolo v čase založenia Teleport Gallery naším záujmom taktiež odhaliť, ako sa dnešná spoločnosť a umelecká scéna stavia k socialistickej minulosti a ako sa prejavuje v pamäti súčasnej kultúry. V prvej etape sme chceli vytvárať projekty v komunitných centrách, s gestom evokujúcim „neo-avatgardnú“ výstavnú prax šesťdesiatych a sedemdesiatych rokov v Maďarsku. Neskôr sme však začali klásť väčší dôraz na experimentovanie s rozličnými výstavnými formátmi: prezentovali sme médium, ako napríklad video (zvyčajne prezentované v galérii typu biela kocka) vo verejnom priestore, alebo sme využívali rámec populárnych online platforiem, pričom máme v úmysle neustále spochybňovať známe žánre ako umelecká kritika či interview.

V súčasnosti sú členmi Teleport Gallery Tamás Don, Flóra Gadó, Ferenc Margl, Vanda Sárai.

https://teleportgaleriaenglish.wordpress.com/
https://www.facebook.com/teleportgaleria/

Podujatie z verejných zdrojov podporili Fond na podporu umenia, Bratislavský samosprávny kraj. Za spoluprácu ďakujeme Maďarskému inštitútu v Bratislave.