Martin Toldy – Role a polia na našej scéne

Martin Toldy – Role a polia na našej scéne
Termín: 5. 6. – 13. 6. 2019
Kurátorka: Gabriela Smetanová

Martin Toldy pokračuje v skúmaní podmienok a rámcov, ktoré utvárajú divadelný aparát na poli súčasného výtvarného umenia. Umelecká reflexia procesu divadelnej dramatizácie rolí a možností, ich kreatívna invalidizácia. Rituály a normy, ktoré štruktúrujú a hierarchizujú divadelný priestor sú v diplomovej práci preverované a vychyľované. Výstupy majú podobu performatívnych intervencií vo verejnom priestore.

Martin Toldy continues in the exploration of
the conditions and frameworks which constitute the theatrical apparatus in the contemporary art field. Artistic reflection of the dramatization process of the roles and on the possibilities of its creative invalidization. The rituals and behavioral norms, which structure and hierarchize
the space of theatre will be examined and deflected in the diploma thesis. The output of the artistic research will be carried out in the form of certain public space performative interventions.