Pavol Megyesi

Pavol Megyesi

Svetlo, pohyb, nekonečno

Kurátor: Peter Megyeši

Megyesiho obrazy, vytvorené bravúrne zvládnutou technikou air-brushovej maľby, ponúkajú veľmi silný vizuálny zážitok: sú hypnotické, iluzívne, vťahujú, pulzujú, evokujú pohyb a zaznamenávanie energetických siločiar. Kruhové plátna s variáciami súbežných línií, formujúcichkoncentrované kompozície, predstavujú miesta utváraniaautonómnych svetov s ich vlastnými zákonitosťami. Vrstvenia evokujú otváranie nekonečných priestorov. Aj názvy, ktoréautor priraďuje maľbám, svedčia o skutočnosti, že v centre maliarovho záujmu sú záznamy svetelných zážitkov a procesov, vyplývajúcich z pohybu kozmických telies, teda skúmanie vzťahu medzi mikrokozmom a makrokozmom. Maľby predstavujú hľadanie možností, ako sa dá pomocoupigmentov a kompozičných riešení zaznamenávaťpremýšľanie nad týmito nekonečnými vzťahmi. Megyesihoprocesuálne a sústredené organizovanie poriadku a neprestajnéutváranie a variovanie možností obrazových kompozíciípredstavuje princíp autorských mandál.  

Autor, podobne ako mnohí iní maliari vstupujúci na scénu vizuálneho umenia v deväťdesiatych rokoch minulého storočia – v období prevládajúcej postmodernej paradigmy –rozvíja hravý dialóg s dejinami umenia. V Megyesiho tvorbe tak nachádzame inšpirácie barokovým iluzionizmom, ale ajodvolávky na vyše storočnú tradíciu abstraktného maliarstva,najmä v podobe citácií a komentovania tvorivých prístupov a motívov, ktoré sa objavujú napríklad v tvorbe abstraktného maliara Františka Kupku, alebo predstaviteľa postmaliarskejabstrakcie Kennetha Nolanda.

Maľby, vytvárajúce presvedčivé ilúzie priestoru, súsamotné priestorovými objektmi, expandujúcimi do priestoru. Motív ohliadania hranice medzi plochou a priestorom je pre maliarovu tvorbu signifikantný. Megyesiho sugestívne maľby vyzývajú divákov k bližšiemu preskúmaniu, aktivizujú k pohybu, k prezeraniu z ďalších uhlov, vzpierajú sa jednoduchému obsiahnutiu pohľadom, ale takisto ajobrazovému reprodukovaniu. Pavol Megyesi prostredníctvom svojich malieb vytvára jedinečný priestor, kde si divák vytvára imaginatívny a emotívny vzťah k nazeranému obrazu.

Peter Megyeši

Podujatie je realizované vďaka finančnej podpore Nadácie Tatra banky.