AlbumArte & Pilot

AlbumArte & Pilot

Európske prezentačné turné
ALL BOOM ARTE

Talianski umelci v AlbumArte 2011-2020

Pripravila: Cristina Cobianchi

druhá fáza: BRATISLAVA

Streda, 20. október 2021, o 18:00

Art Books Coffee

Baštová 6/B, 811 03 Bratislava, Slovensko

Diskutujúci:

Lýdia Pribišová Cristina Cobianchi

Video projekcia DROPS

Sonia Andresano, Elena Bellantoni, Simone Cametti, John CasconeIginio De Luca, Silvia GiambroneLas Mitocondria (María Ángeles Vila e Alicia Herrero), Rita MandoliniFilippo Riniolo

TLAČOVÁ SPRÁVA

V stredu 20. októbra v Art Books Coffee v Bratislave predstaví AlbumArte, nezávislý priestor pre súčasné umenie v Ríme publikáciu „ALL BOOM ARTE. Talianski umelci v AlbumArte 2011 – 2020“, ktorý kurátorsky pripravila Cristina Cobianchi (Quodlibet editore, 2021). Projekt je realizovaný s podporou ItalianCouncil (VIII. edícia 2020), programu na podporu talianskeho súčasného umenia vo svete pod vedením generálneho riaditeľstva pre súčasnú tvorbu talianskeho Ministerstva kultúry.  

Súčasťou prezentácie tohto zborníka je program DROPS, ktorý pozostáva z premietania deviatich videí od talianskych umelcov: Sonia Andresano, Elena Bellantoni, Simone Cametti, John CasconeIginio De Luca, Silvia GiambroneLas Mitocondria (María Ángeles Vila a Alicia Herrero), Rita MandoliniFilippo Riniolo, ktorí sú zároveň zastúpení v publikácii.

Umelcom a kurátorom vybraným počas týchto desiatich rokov činnosti AlbumArte sa podarilo vybudovať komunitu a vytvoriť sieť intelektuálnych výmen a príležitostí na prácu, kontakt a výskum. Práve na túto komunitu mladých alebo začínajúcich umelcov sa zameriava pozornosť zborníka ALL BOOM ARTE, ktorý je stále prebiehajúcim súhrnným fenoménom, do ktorého sa zapojili a stále zapájajú desiatky umelcov, vrátane mnohých umelkýň a kurátoriek.

Časť zborníka je venovaná 18 rozhovorom medzi umelcami a kurátormi AlbumArte: Rozhovory: Gianluca Brogna – Grossi Maglioni, Benedetta Carpi De Resmini – Cosimo Veneziano, Anna CestelliGuidi – Iginio De Luca, Daniela Cotimbo – Sonia Andresano, Elisa Del Prete – Angelo Bellobono, Raffaele Gavarro – Sandro Mele, Silvano Manganaro – Zaelia BishopMagherita Moscardini – Cristina Cobianchi, Manuela Pacella – Elena Bellantoni, Claudio Libero Pisano – Delphine Valli, Adriana Polveroni a Francesco Jodice, Marta Silvi – Dario Agati a Fabio Giorgi AlbertiMarco Trulli– Anna Raimondo, Paola Ugolini – Silvia Giambrone a Romina BassuVittorio Urbani – FlavioFavelliSaverio Verini – Sabrina Casadei a Alessandro Giannì.  

Zborník, s obsahom 484 strán, v dvojjazyčnej taliansko-anglickej verzii, je rozdelený na časti, ktoré ilustrujú kontext výskumu AlbumArte v rokoch 2011 až 2020: talianski umelci v zahraničí pod AlbumArte (Anteprima 2011 – 2014); AlbumArte | VideoArtForum (2016 – dodnes); Performancie; projekt Donne (non più) anonime – rozhovor o týraní žien spolu s obrazmi a textami v súvislosti s výstavami, ktoré sa uskutočnili v rámci všetkých týchto projektov (2011 – 2020).

Kniha sa odprezentuje v Taliansku a na turné po siedmich inštitúciách v zahraničí.

AlbumArte zároveň uviedol výstavy umelcov aktívnych na Slovensku, v roku 2015 Lucia Nimcová a Martin Kollár („From Room to Roam“); v roku 2018 Jaro Varga („About Books“); a v roku 2019 Julia Gryboś / Barbora Zentková („What is happening with sleep today?“), všetko pod kurátorským vedením slovenskej kurátorky Lýdie Pribišovej a s podporou slovenského Fondu na podporu umenia, v spolupráci so združením Pilot a ďalšími medzinárodnými partnermi. 

DROPS predstavuje deväť videí rôzneho obsahu a poetiky, s cieľom ponúknuť pohľad na videotvorbudeviatich talianskych umelcov, z ktorých niektorí pôsobia aj v zahraničí, sú rôzneho veku a pochádzajú z rôzneho zázemia: Sonia Andresano peso leggero (2018); Elena Bellantoni CORPOMORTO (2020); Simone Cametti Documentazione di un tracciato lineare (2021); John Cascone Nota n.42: Lead was here(2009); Iginio De Luca Solarium (2015); Silvia Giambrone Anatomical theatre (2012); Las Mitocondria(María Ángeles Vila/ Alicia HerreroArte domestica (2017); Rita Mandolini Entro un minuto (2014); Filippo Riniolo Noverca (2021).

Kultúrnymi partnermi projektu ALL BOOM ARTE. Talianski umelci v AlbumArte 2011 – 2020 sú: MAXXI – National Museum of XXI Century Arts, Rím; Roma Capitale. Assessorato alla Crescita Culturale / AziendaSpeciale Palaexpo, Rím; National Gallery of Art, Vilnius; Art House, Shkodër; Bn Project, Brusel; DimoraOZ, Palermo; Golden Thread Gallery, Belfast; LE 18, Marakéš; PILOT, Bratislava.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….


present


ALL BOOM ARTE
Italian Artist at AlbumArte 2011-2020


Editorial project winner of the Italian Council (VIII edition 2020)

Edited by Cristina Cobianchi
Editorial project coordination Fabiola Fiocco
General coordination Marta Bracci
Editor Quodlibet (September 2021)

Following

DROPS

screenings artists’ videos
Sonia Andresano, Elena Bellantoni, Simone Cametti, John Cascone, Iginio De Luca, Silvia Giambrone, Las Mitocondria (María Ángeles Vila e Alicia Herrero), Rita Mandolini, Filippo Riniolo

Wednesday, October 20, 2021 hours: 06:00 pm
Art Books Coffee
Baštová 6/B, 811 03 Bratislava, Slovakia


Speakers:
Lýdia Pribišová and Cristina Cobianchi

PRESS RELEASE

On Wednesday 20 October at the Cultural Center Art Books Coffe in Bratislava, AlbumArte, independent space for contemporary art in Rome together with Pilot association, independent and experimental platform for visual art in Bratislava, presents the editorial project “ALL BOOM ARTE. Italian artists at AlbumArte 2011 – 2020”, curated by Cristina Cobianchi (Quodlibet editore, 2021), realized thanks to the support of the Italian Council (VIII edition 2020), the program for the promotion of Italian contemporary art in the world of the General Directorate for Contemporary Creativity of the Italian Ministry of Culture.
Within the presentation of the volume, DROPS a screening of nine videos by Italian artists Sonia Andresano, Elena Bellantoni, Simone Cametti, John Cascone, Iginio De Luca, Silvia Giambrone, Las Mitocondria (María Ángeles Vila and Alicia Herrero), Rita Mandolini, Filippo Riniolo, artists featured in the publication.

The artists and curators selected in these ten years of activity by AlbumArte, have managed to build a community and to form a network of intellectual exchanges and opportunities for work, connection and research and it is precisely on this community of young or emerging artists that the attention of the volume ALL BOOM ARTE is focused, an aggregative phenomenon still in progress, which has involved and continues to involve dozens of artists, including many women artists and curators.

A part of the volume is dedicated to 18 unpublished conversations between the artists and the curators of AlbumArte: Gianluca Brogna with Grossi Maglioni, Benedetta Carpi De Resmini with Cosimo Veneziano, Anna Cestelli Guidi with Iginio De Luca, Daniela Cotimbo with Sonia Andresano, Elisa Del Prete with Angelo Bellobono, Raffaele Gavarro with Sandro Mele, Silvano Manganaro with Zaelia Bishop, Magherita Moscardini with Cristina Cobianchi, Manuela Pacella with Elena Bellantoni, Claudio Libero Pisano with Delphine Valli, Adriana Polveroni with Francesco Jodice, Marta Silvi with Dario Agati and Fabio Giorgi Alberti, Marco Trulli with Anna Raimondo, Paola Ugolini with Silvia Giambrone and Romina Bassu, Vittorio Urbani with Flavio Favelli, Saverio Verini with Sabrina Casadei and Alessandro Giannì.

The volume, of 484 pages, double Italian-English version, is divided into sections that illustrate the context of AlbumArte’s research from 2011 to 2020: the Italian artists abroad with AlbumArte (Anteprima 2011-2014); AlbumArte | VideoArtForum (2016, in progress); The performances; the project Donne (non più) anonime – conversation on femicide, together with the images and texts related to the exhibitions realized with all of them (2011-2020).

The book will be presented in Italy and in a tour of seven institutions abroad.

AlbumArte also featured exhibitions with artists active in Slovakia, in 2015 Lucia Nimcová and Martin Kollár (“From Room to Roam”); in 2018 Shubigi Rao and Jaro Varga (“About Books”); and in 2019 Julia Gryboś / Barbora Zentková, Martin Kohout, Ben Landau (“What is happening with sleep today?”) all curated by Slovak curator Lýdia Pribišová and all with the support of Slovak Art Council, in collaboration with Pilot and other international partners.

DROPS presents eight videos of different contents and poetics, to offer a glimpse of the video production of nine Italian artists, some of whom are also active abroad, of different ages and backgrounds: Sonia Andresano peso leggero (2018); Elena Bellantoni CORPOMORTO (2020); Simone Cametti Documentazione di un tracciato lineare (2021); John Cascone Nota n.42: Lead was here (2009); Iginio De Luca Solarium (2015); Silvia Giambrone Anatomical theatre (2012); Las Mitocondria (María Ángeles Vila/ Alicia Herrero) Arte domestica (2017); Rita Mandolini Entro un minuto (2014); Filippo Riniolo Noverca (2021).

The cultural partners of the project ALL BOOM ARTE. Italian artists at AlbumArte 2011 – 2020 are: MAXXI – National Museum of XXI Century Arts, Rome; Roma Capitale. Assessorato alla Crescita Culturale / Azienda Speciale Palaexpo, Rome; National Gallery of Art, Vilnius; Art House, Shkodër; Bn Project, Brussels; Dimora OZ, Palermo; Golden Thread Gallery, Belfast; LE 18, Marrakech; PILOT, Bratislava.

Rome, Bratislava, October 1th 2021