Michal Huštaty – Virtualita 3.1

Michal Huštaty – Virtualita 3.1

Trvanie: 17. 4. – 12. 5. 2018

Kurátor: Marek Kuchár

Samostatná výstava Michala Huštatyho vychádza z jeho primárneho umeleckého záujmu o problematiku vplyvu internetu resp. postinternetovej doby vo vzťahu ku konštrukcii fotografického obrazu. Do výstavného priestoru Galérie ABC vytvoril in situ upgrade reality (priestoru), jej ďalšiu verziu – virtualitu 3.1., pre ktorú platia isté zákonitosti.

Stredovej časti tohto “modelu reality” dominuje skupina objektov – duplikované množstvo kusov IKEA výrobkov ako reprezentácie obrazu,  v tomto prípade skôr jeho konštrukcie. Z pôvodného obrazu totiž autor ponecháva len torzá drevených rámov v základných (RGB) farebných odtieňoch. Plocha, kde by sa malo “uskutočniť umenie” však ostáva prázdna a namiesto toho sa manifestuje akosi autonómnejšie, v podobe priestorového objektu. Autor zámerne priznáva výber IKEA výrobkov ako globálnych prefabrikátov spoločnosti, ktorá nadobúda status výrazneho influencera súčasných (nie len) vkusových preferencií. Reprezentáciu obrazu z plochy posúva Huštaty do priestoru a okrem hmatateľnej reality ohýba a dekonštruuje aj samotný pojem obrazu a jeho estetickej hodnoty.

Výstava v intenciách doterajšej tvorby a tematického záberu autora hovorí opäť pomerne analyticky o vlastnostiach fotografie (súbežne aj vizuálneho obrazu ako takého) a jej zmenách pod vplyvom internetu. Formálne i významovo koreluje s jeho predchádzajúcimi projektmi, pričom upozorňuje na fakt, že fotografické médium – ako azda najčastejší komunikát “postdneška”, disponuje výraznou schopnosťou manipulácie (skutočnosti). V priestore 3.1. sa to ukazuje na príklade fotografických záberov rámov z IKEA, ktoré Huštaty vytrháva z ich prirodzeného kontextu, fyzicky upravuje ich tvar (a rovnako ako online prezentácia našich identít = instagram a pod.) – ohýba realitu a deformuje konkrétnu informáciu.

Nedielnou a dôležitou súčasťou reality 3.1. sú fragmenty portrétov Generácie Z (“detí siete”) – mladých ľudí narodených po roku 2000, pre ktorých je internet integrálnou súčasťou života, ich tela, či spôsobu uvažovania a poznávania reality. Cez špecifické výrezy pohybu prstov po dotykovom displeji, osvetlené online svetom vidíme už len ich verzie – reprezentácie. Odumreté konce prstov ako “relikty antihaptickej generácie” fyzicky uzatvárajú celok.

Virtualita 3.1. Michala Huštatyho predstavuje tri samostatné diela, ktoré spolu vytvárajú jednotný výpovedný súbor, komentujúci súčasnosť spolu s jej generáciou, medzi ktorou nachádzame architektov tejto online doby. Dotýka sa fenoménu internetu, ktorý v absolútnom prevedení prestupuje naše životy. Jeho dominancia vytvára akúsi verziu hyperreality, ktorú autor reflektuje, súbežne spochybňuje, podrýva jej autenticitu. Sleduje úpadok aury, neschopnosť nezainteresovanosti, stratu jedinečnosti a kúzla hyperromantizmu “podržania chvíle” paradoxne v prospech okamžitej dokumentácie okamihu. Nastavuje zrkadlo, poskytuje priestor pre sebareflexiu, načŕta otázky identity a jej overovania či problému sebaobjektivizácie prostredníctvom internetu. Poukazuje na hybridizáciu online a offline sveta a nakoniec aj na neurčitosť času a priestoru. V súvislosti s vyššie zmieneným je možné sa nazdávať, že odkaz Pierra Francastela o tom, že zmeny v spôsobe nazerania celej spoločnosti korešpondujú so zmenami v dejinách zobrazovania, ostáva naďalej aktuálny.

Marek Kuchár

kurátor výstavy

 

Michal Huštaty (*1990) študoval v Ateliéri IN Ilony Németh a v Ateliéri o fotografii Silvie Saparovej na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave, kde momentálne na Katedre fotografie a nových médií pôsobí ako interný doktorand. Pedagogicky na VŠVU zabezpečuje predmet Post-what? Art 3.1, ktorý je jeho teoretickým východiskom aj pre vlastnú tvorbu posledných rokov. V nej sa hlbšie venuje najmä podobe a reprezentácii fotografického obrazu v súčasnej dobe ovládnutej internetom. Jeho prvú reakciu na túto tému, ktorou bola záverečná magisterská práca z VŠVU, sme mohli vidieť v galérii HotDock v Bratislave (2015), a neskôr v ďalších rozpracovaných site-specific environmentoch na výstavách On photography; Restart v galérii Kotolňa v Košiciach (2015) alebo na výstave CH v galérii Artotéka v Bratislave (2016). Minulý rok zorganizoval a spolu-viedol medzinárodný projekt Issues of Reality, ktorého výsledkom bola výstava a katalóg zapojených študentov fotografie zo Slovenska a Poľska s textami a prácami, ktoré korelujú s jeho programovým umeleckým výskumom. Zaujímavou skúsenosťou v jeho portfóliu je kurz na School of Art Institute of Chicago v USA (2017) zameraný na prácu pedagóga umenia s aktuálnou mladou generáciou, označovanou aj ako Generácia Z. Okrem VŠVU ešte pedagogicky pôsobí na medzinárodnej škole LEAF Academy, ako kurátor pomohol pri niekoľkých výstavách a ako dobrovoľník sa venuje občianskym združeniam Susedia na dvore a Zrejme.

Projekt z verejných zdrojov podporili Fond na podporu umenia a Bratislavský samosprávny kraj.